Co potřebujete od geodeta, když se chystáte stavět nový dům?

V první fázi budete potřebovat zaměření mapového podkladu pro projektanta. Na základě projektu pak provedeme vytyčení stavby v terénu. Při stavbě zjistíte, že potřebujete hypotéku od banky - necháte si rozestavěnou budovu zaměřit a my vyhotovíme geometrický plán na vyznačení rozestavěné budovy. Ke kolaudaci stavby budete potřebovat geometrický plán na vyznačení budovy resp. rozestavěné budovy do katastru nemovitostí a je-li stavba na území Hl.m. Prahy, tak i zaměření skutečného stavu provedení stavby popř. přípojek inženýrských sítí.Chcete rozdělit pozemek pro prodej, budoucí výstavbu apod.?


Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením. Tato rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad. Poté zaměříme a vyhotovíme geometrický plán pro rozdělení pozemku. Geodet označí v terénu hranici, která bude dělit pozemek (novou hranici), a to tak jak si přejete (a jak je uvedeno v souhlasu s dělením pozemku). Novou hranici zaměří a následně vyhotoví geometrický plán. Hotový geometrický plán (ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem) spolu se souhlasem s dělením pozemku a obojí jako přílohu právní listiny, kterou se dokládají změna a změněná věcná práva k pozemkům a dále spolu s dalšími doklady (například znalecký posudek o ceně nemovitosti) pak podáte k zápisu změny hranic pozemků a změny práv v katastru nemovitostí územně příslušnému katastrálnímu úřadu.


Chcete stavět a potřebujete vyhotovit mapový podklad pro projekt?


Mapový podklad pro projekt


Digitální i tištěný polohopisný a výškopisný mapový podklad pro projekt stavby případně terénní úpravy Vám vyhotovíme tak, aby projektant snadno a v souladu se stavebním zákonem vyhotovil zastavovací plán stavby a dostatečně určitým způsobem lokalizoval v projektu polohu a tvar budoucí stavby případně terénní úpravy. A také proto, aby následné vytyčení polohy a tvaru stavby bylo pro stavbyvedoucího (nebo technický dozor investora nebo stavební dozor určený stavebním úřadem) provedeno snadno a způsobem, který vylučuje jakoukoliv eventuální kolizi se sousedy.


Chcete stavět a potřebujete vyznačit polohu a rozměry budoucí stavby v terénu?


Vytyčení stavby


Před zahájením stavby Potřebujete-li pro stavbyvedoucího (nebo technický dozor investora nebo stavební dozor určený stavebním úřadem) vytyčit prostorovou polohu a tvar stavby, zajistíme geodetické ověření projektované polohy stavby případně terénní úpravy, součinnost s projektantem (bude-li nutná) a vytyčení objektu stavby tak, aby mohla stavební činnost započít neprodleně a vyloučila se jakákoliv pochybnost o zákonné poloze nové stavby vzhledem k okolním stavbám a hranicím nemovitostí.